Water in de kruipruimte Westfalen

In maart 2023 bleek er op meerdere adressen op Westfalen water in de kruipruimten te staan. Hiervan is door meerdere bewoners een melding gedaan bij de gemeente Utrecht. Als er nieuws is zal ik dat hier vermelden.

Situatie maart 2023. Huizen met overlast grondwater (rood). Huizen zonder overlast grondwater (groen)
Situatie maart 2023. Huizen met overlast grondwater (rood). Huizen zonder overlast grondwater (groen)

Wat is de situatie

Eind maart had men op 16 adressen, plus 1 adres op de Furkabaan grenzend aan Westfalen, meer of minder last van water in de kruipruimte. Op 2 adressen was water wegpompen noodzakelijk.

Welke acties zijn er ondernomen?

  • Vanaf 17 april gaat de gemeente metingen verrichten op Westfalen om de hoogte van het grondwater in kaart te brengen. Tevens gaan ze rondom Westfalen het oppervlakte water en de duikers controleren. Dit onderzoek is nog niet afgerond.
  • Op 30 maart heeft het waterschap het waterpeil op de Oude Wulvenbroeksewetering, water dat achter deel van Westfalen loopt, gecontroleerd. Dit was in orde.
  • Op 28 maart heeft de gemeente het riool en de afwatering van het regenwater laten controleren. Dit bleek in orde.

Wat ben ik ondertussen te weten gekomen

  • De verantwoorde­lijkheid van het grondwater in Nederland verdeeld is over meerdere partijen, nl gemeente, waterschappen en provincie. En Rijkswaterstaat heeft ook nog een rol. Dat maakt het dus niet makkelijk.
  • Westfalen buren Kees en Ben wisten te vertellen dat water in de kruipruimte al eerder is voorgekomen. ±30 jaar geleden is de grond daarom opgehoogd en de kruipruimte volgestort met schelpen.
  • Van betonspecialist en Westfalen buur Hans heb ik begrepen dat de kans op betonrot zeer klein is.
  • Via de Waterschap-fractie Water Natuurlijk heb ik het volgende rapport ontvangen over de situatie van het grondwater in Lunetten. Voor de echte techneuten onder ons: A27 Ring Utrecht - Interpretatie geohydrologische proeven (download)